Vision, Mål och Syfte, Aktivt Föräldraskap – Active Parenting

Aktivt föräldraskap – Active Parenting ingår i Familjeakademins verksamhet som den del som ger stöd åt föräldrar, vårdnadshavare och vuxna i förskola/skola.

Syftet med Aktivt Föräldraskap och Aktivt Ledarskap är att öka medvetenheten, öppenheten och lyhördheten hos vuxna samt ge den vuxne stöd i uppgiften att förbereda barn och ungdomar för livet.

Målet med Aktivt Föräldraskap är att bidra till att föräldrar kan känna sig trygga med vem de är och hur de agerar i sin roll som föräldrar, att stärka självkänslan, självförtroendet, modet, ansvarstagandet och samarbetsförmågan hos föräldern samt bidra till förälderns/den vuxnes medvetenhet om och förståelse för sin stora betydelse för barnet.

Målet med Aktivt Föräldraskap och Aktivt Ledarskap är också att bidra till att förbättra barns och ungas levnadsvillkor. Att bidra till att barnet utvecklar god självkänsla, gott självförtroende, mod, ansvarstagande och samarbetsförmåga. Att öka möjligheterna för varje barn att växa upp till trygga individer med stark integritet som värnar om sin frihet men också tar ansvar för det gemensamma samt tar hänsyn till både egna och andras behov i sitt agerande.

Trygga barn börjar med trygga vuxna!

Familjeakademin och Active Parenting skall genomsyras av kärlek,  integritet, glädje, ansvar, respekt, och engagemang

Kärnvärden: Kärlek, integritet, ansvar, tillit och ömsesidig respekt (själen i verksamheten,)

Ledord för våra kurser: Enkelhet, Helhet, Struktur och Djup (kroppen i verksamheten)

Kärnvärden och ledord skapar kulturen i verksamheten.

Familjeakademin och Active Parenting är icke vinstdrivande familjeföretag. Allt överskott går till nyinvestering eller bidrag till barns utveckling och mognad.

Familjeakademin och Active Parenting är politiskt och religiöst obundna företag.